Privacy

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. m&h Group (Hierna te noemen als m&h) streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van m&h achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over m&h. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, C.V.-gegevens en andere gegevens die voor m&h relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan m&h 3d reverse verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door m&h aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

m&h verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. In geval van vragen kunt u deze schriftelijk indienen bij m&h.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. m&h mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. M&H werkt conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy

We request personal information on a number of pages on this website. Personal information is information that can be traced to individuals, such a telephone number, e-mail address or home address. m&h Group (hereinafter: m&h) aims to process and manage any personal information you may enter during your visit to our website in such a way as to protect and safeguard your privacy.

You will only be asked to give us your personal information for the purpose of providing you, at your own request, with information about m&h. In addition, in the case of (online) job applications, we request data such as your name, address, telephone number, CV and other information relevant to m&h for the purpose of your application. The data you send in that context will be collected, stored and used to respond to your request or assess your job application. Any information given to m&h will of course be treated confidentially and, unless explicitly stated otherwise, will not be passed on to third parties, unless this is required by law or is requested by the judicial authorities.

m&h processes and manages personal data of future, current and former employees, (customers of) customers, suppliers and business contacts in several (information) systems. If you have any questions, please submit it in writing to m&h.
These conditions, as well as any disputes or claims pertaining to same are governed by Dutch law. m&h retains the right to change these conditions without further notification. If we do decide to change these conditions, we will publish a notification of same immediately on the website.  m&h works in accordance with the General Data Protection Act (AVG)

Home Privacyverklaring